[1]
จินะวงค้ ร. and อรรคทิมากูล ส. 2013. Design of a Novel Compact Dual Band Dipole Antenna for WLAN. Journal of Engineering, RMUTT. 1, (Jun. 2013), 69–79.