[1]
เขียนขาบ ส. , ตั้งปกาศิต จ. and เมืองน้อย ว. 2013. Significant Factors for Customer Satisfaction of Home Building Company. Journal of Engineering, RMUTT. 2, (Dec. 2013), 79–88.