[1]
ลังกาพินธ์ุ จ. , ปานสาคร ส. , อัครกุลธร ภ. , สร้อยแม้น ส. and สร้อยแม้น ศ. 2016. Design and Fabrication of A Ripe Palmyra Fruit Pulp Separating Machine. Journal of Engineering, RMUTT. 14, 1 (Jun. 2016), 47–54.