[1]
ไวทย์รุ่งโรจน์ ศ. and หล้าวงศ์ อ. 2018. A Study of Turning Operation Factors Affecting Power Consumption. Journal of Engineering, RMUTT. 16, 1 (Jun. 2018), 13–21.