1.
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์. Journal of Applied Informatics and Technology (Full Version). JIT [Internet]. 2021 Nov. 23 [cited 2022 May 25];3(2). Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/246848