1.
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์. Journal of Applied Informatics and Technology. JIT [Internet]. 2021 Nov. 22 [cited 2022 May 27];3(2):I-X. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/246815