1.
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์. Journal of Applied Informatics and Technology. JIT [Internet]. 2021 Mar. 18 [cited 2022 May 27];2(2). Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/244136