[1]
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์, “Journal of Applied Informatics and Technology (Full Version)”, JIT, vol. 2, no. 1, Nov. 2021.