[1]
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์, “Journal of Applied Informatics and Technology (Full Version)”, JIT, vol. 3, no. 2, Nov. 2021.