[1]
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์, “Journal of Applied Informatics and Technology”, JIT, vol. 3, no. 2, p. I-X, Nov. 2021.