[1]
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์, “Journal of Applied Informatics and Technology”, JIT, vol. 3, no. 1, p. I-VII, Aug. 2021.