[1]
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์, “Journal of Applied Informatics and Technology”, JIT, vol. 2, no. 2, Mar. 2021.