[1]
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์, “Table of Contents”, JIT, vol. 2, no. 2, Mar. 2021.