วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ (2021) “Journal of Applied Informatics and Technology (Full Version)”, Journal of Applied Informatics and Technology, 2(1). Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/246850 (Accessed: 27 May 2022).