วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ (2021) “Journal of Applied Informatics and Technology (Full Version)”, Journal of Applied Informatics and Technology, 3(2). Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/246848 (Accessed: 25 May 2022).