วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ (2021) “Journal of Applied Informatics and Technology”, Journal of Applied Informatics and Technology, 3(2), p. I-X. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/246815 (Accessed: 27 May 2022).