วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ (2021) “Journal of Applied Informatics and Technology”, Journal of Applied Informatics and Technology, 3(1), p. I-VII. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/245043 (Accessed: 27 May 2022).