วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ (2021) “Journal of Applied Informatics and Technology”, Journal of Applied Informatics and Technology, 2(2). Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/244136 (Accessed: 27 May 2022).