วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ (2021) “Table of Contents”, Journal of Applied Informatics and Technology, 2(2). Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/244135 (Accessed: 27 May 2022).