วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์. 2021. “Journal of Applied Informatics and Technology”. Journal of Applied Informatics and Technology 3 (2):I-X. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/246815.