วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์. 2021. “Journal of Applied Informatics and Technology”. Journal of Applied Informatics and Technology 2 (2). https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/244136.