วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์. (2021). Journal of Applied Informatics and Technology. Journal of Applied Informatics and Technology, 3(1), I-VII. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/245043