วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์. (2021). Journal of Applied Informatics and Technology. Journal of Applied Informatics and Technology, 2(2). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/244136