[1]
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ 2021. Journal of Applied Informatics and Technology (Full Version). Journal of Applied Informatics and Technology. 3, 2 (Nov. 2021).