[1]
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ 2021. Journal of Applied Informatics and Technology. Journal of Applied Informatics and Technology. 3, 1 (Aug. 2021), I-VII.