[1]
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ 2021. Journal of Applied Informatics and Technology. Journal of Applied Informatics and Technology. 2, 2 (Mar. 2021).