[1]
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ 2021. Table of Contents. Journal of Applied Informatics and Technology. 2, 2 (Mar. 2021).