Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)
 • Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University

  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงนวัตกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและรวบรวมผลงานวิจัย องค์ความรู้และวิชาการขั้นสูงให้กับนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ


   

 • Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal

         วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านอาชีวศึกษาและเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง


  ......................................................................

 • CRMA Journal

  The objective of CRMA Journal, ISSN:2350-9600, is to publish valuable academic works of personnel in Chulachomklao Royal Military Academy, Royal Thai Army, Royal Thai Armed Forces and others. 


  The publication scope is research and development in the area of science, technology, military and security.  Each volume is scheduled to be released in December of each year.

 • The Journal of Spatial Innovation Development

  The Journal of Spatial Innovation Development (JSID)  ISSN: 2730-1478  E-ISSN: 2730-1494  provides a forum for the exchange and dissemination of academic, theoretical and practical knowledge and presenting research results covering the field of geospatial technology and its applications, including geographic information systems (GIS), Remote sensing (RS), Global Positioning System (GPS), Geospatial programming, Spatial decision support system (SDSS) as well as other fields related to spatial science and the development of spatial innovation

 • Journal of Engineering, RMUTT

  Journal of Engineering, RMUTT has ISSN : 2730-2148 E-ISSN : 2697-4339. It has published the high quality of article on physical science and technology which emphasize on engineering research. The target groups of the publication consist of lecturer, under graduate student, graduate student and researcher whose are the insider and third party of Rajamangala University of Technology Thanyaburi. This journal has published 2 issues per year such as the issue number 1 on January to June and the issue number 2 on July to December. 

 • Journal of Research and Innovation in Science and Technology

  Journal of Research and Innovation in Science and Technology (JRIST) is published by the Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University, Pathum Thani. The purpose of this journal is to disseminate academic articles or research articles that have been integrated into teaching and learning instructions or academic services and for the benefits of social or local and to be a medium for exchanging new knowledge on scientific and technological innovation. Online ISSN 2730-390X  and Print ISSN 2730-3926

 • Thai Journal of Physics

  Thai Journal of Physics is the official journal of Thai Physics Society

 • Ladkrabang Engineering Journal

  คำอธิบายเกี่ยวกับวารสาร (Description About the Journal)


  วิศวสารลาดกระบังเป็นวารสารทางวิชาการ ซึ่งจัดทำโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. ตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

  2. เป็นเอกสารเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  3. เป็นสื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจ

  4. เป็นเอกสารรวบรวมบทความวิจัยและผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


  ขอบเขตของวารสาร (Scope of the Journal)  1. บทความที่จะเสนอตีพิมพ์ จะต้องเป็นบทความที่มีคุณค่าทางวิศวกรรม เช่น เป็นรายงานวิจัยที่ผู้เขียนได้ทำการทดลอง สร้าง หรือมีส่วนกับงานโดยตรง เป็นบทความที่เสนอถึงความคิด หรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้ และมีทฤษฏีประกอบ หรือสนับสนุนอย่างเพียงพอ หรือเป็นบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อนักศึกษาและนักวิจัย โดยผู้เขียนเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงเอง

  2. บทความที่วารสารรับตีพิมพ์ครอบคลุมสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้  • วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม

  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมปิโตเลียม

  • วิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมอาหาร

  • วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการ และวิศวกรรมการผลิต

  • วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมสารสนเทศ

  • วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการราง และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

  • วิศวกรรมการบิน

  • วิศวกรรมสังคีต  1. บทความที่ส่งเข้ามาในวารสาร จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยถูกตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นมาก่อนไม่ว่าจะด้วยภาษาใดก็ตาม และต้องไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น

 • Engineering Journal Chiang Mai University

  The purposes of Engineering Journal Chiang Mai University are


  (1.) to report original research of scholarly value and of reasonable permanence in the areas of engineering;


  (2.) to report research progress carried out in Thailand’s institutions; and to be the center of technology exchange between institutions.

 • UP International Journal of Science and Technology

  The UP International Journal of Science and Technology is an international English language double-blind peer-reviewed journal which is published in printed and electronic format twice a year in June and December by the School of Science, University of Phayao.

 • Journal of Science Innovation for Sustainable Development

  วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแนะนำหนังสือที่น่าสนใจทางด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรก ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ฉบับที่สอง ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ทั้งนี้ต้นฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น และบทความดังกล่าวจะต้องเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความก่อนลงตีพิมพ์

 • Journal of Vongchavalitkul university

  Journal of Vongchavalitkul University (JVU) is a peer-reviewed journal publishing high quality articles in engineering, health science and interdisciplinary science and technology. JVU serves both academics and researchers who require knowledges from original research works and new theoretical concept. JVU publishes 2 issues per year at the end of June and December

 • PTU Journal of Science and Technology

  PTU Journal of Science and Technology, the purpose of the journal is to disseminate research results and academic work in the field of Engineering, Health Sciences and the interdisciplinary field of science and technology.  Which is valuable to national development and to serve as an academic forum for academics, students and people whom is interested to presented their creative academic work to the public which will be useful at the national and international level.

 • Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College

          วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเปิดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ รวมถึงบทความวิชาการ บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น


        ทั้งนี้กองบรรณาธิการ เตรียมต้นฉบับจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประเมินบทคัดย่อภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน

 • SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

  To publish research articles and academic articles (Review articles, Technical article, Special Articles) in science and technology. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY is published two issues annually. The first volume is published between January and June and the second is published July and December in each year.

 • Udon Thani Rajabhat University Journal of Science and Technology

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม)

 • Electrical Engineering Network Journal

  วัตถุประสงค์  1. เพื่อรวบรวมผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่น่าสนใจและทรงคุณค่าทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่ใกล้เคียง

  2. เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่งานวิชาการและวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่ใกล้เคียง

  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่ใกล้เคียง ทำผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม


  วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าเล่มนี้
  พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 
  พิมพ์ออกเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี
              ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน
              ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-เดือนธันวาคม
  ติดต่อขอรับเอกสารเป็นสมาชิกโดยตรงที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • The Journal of Applied Science

  The Jornal of Applied Science is an academic journal published biannually by the Faculty of Applied Science, King Mongkut's University of Technology North Bangkok. The Journal publishes original research and review papers either in Thai or English covering all areas of applied science and technology. The journal will not accept articles, which have been published or are being considered for publication by another journal, nor should papers published here be submitted to other journals. 

  "The Journal of Applied Science does not have policy to collect publication fee"


  "Each articles must be evaluated by two peers (double blinded) before accepted for publication"


  "Article must be revised and sent back to the journal within 4 weeks after the return for revision unless the article will be rejected"


  "The Journal of Applied Science published both as hard -copies [ISSN 1513-7805 (Print)] and electronic journal [ISSN 2586-9663 (Online)] available on ThaiJO system"  

   

 • PKRU SciTech Journal

  PKRU SciTech Journal is an academic journal that aims to publish academic works with format of research article in the field of science and technology including food, medicine & health, natural sciences, agriculture  applied sciences and mathematics. This journal is annually published 2 issues (January-June and July - December). Processes of manuscript evaluation are double-blind.


   


  Print ISSN: 2586-890X

 • Journal of Thailand Concrete Association

  The establishment of Thailand Concrete Association Journal (TCA Journal) was initiated by the Academic Committee of the Thailand Concrete Association with the objective to collect valuable papers which are results of researches or high-valued practices in the field of concrete.

 • Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering

  Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering (JRAME)


  Journal Abbreviation: J. Res. Appl. Mech. Eng.

  ISSN: 2229-2152 (Print)

  ISSN: 2697-424x (Online)

  Language: English

  Publication fee: free of charge


  Issues per years: 2 Issues (1st issue: January - June/2nd issue: July - December)

  Review Method: Double-blind review


   

            


  The Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering (JRAME) publishes results of research, applications, ideas and innovations related to mechanical engineering issues. Manuscripts submitted to the journal must be (1) original (2) substantial (3) of significant importance.


  JRAME , a peer-reviewed journal, aims to provide the most complete and reliable source of information on current developments in the field. The emphasis will be on publishing quality manuscripts rapidly and freely available to researchers worldwide.


  All manuscripts submitted to JRAME undergo peer-review process via double-blind review. Normally, three reviewers should be invited to comment on a manuscript. Authors may request that certain reviewers not be used, but this decision should be left to Editor's discretion.

 • International Journal of Science and Innovative Technology

  The scope of IJSIT is focused on applied science and innovative technology. Application areas include: Agricultural and Biological Science, Engineering and Environmental Science, scientific engineering research & technology, case studies, and innovation  areas such as Electrical, Energy Efficiency, Smart Grid, Renewable Energy, Electronics and Computer Engineering, Data Center Technology, Engineering Management, Information Engineering and Technology, Mechanical, Industrial and Manufacturing Engineering, Automation and Mechatronics Engineering, Material and Chemical Engineering, Civil and Architecture Engineering, Biotechnology and Bio Engineering, Medical Informatics, Environmental Engineering, Petroleum and Mining Engineering, Marine and Agriculture Engineering, Medical Informatics, Medical Healthcare, Medical Engineering, Aerospace Engineering & more relevant fields.

 • TNI Journal of Engineering and Technology

  TNI Journal of Engineering and Technology


  The policy of Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) is to support the dissemination of research article to be useful in the development of knowledge base for society, especially in business and industry sectors. Therefore, the academic journal, namely the "TNI Journal of Engineering and Technology" has been created and published.


  Scope and Content
  Engineering, Technology, Science, Information Technology and Multimedia.


  Journal published for 6 months (Semiannual)
  - Issue 1  January - June
  - Issue 2  July - December


  From January, 2020 or Vol.8 No.1 (2020) TNI Journal of Engineering and Technology will be published in E-Journal only.

 • Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)

 • Journal of Materials Science and Applied Energy

  Journal of materials science and applied energy is an international journal and peer-reviewed medium for the publication of theoretical and experimental materials science and applied energy includes thermoelectric, piezoelectric, thin films, solar cells, biomass, battery, nanomaterials, microelectronic devices, renewable energy and alternative energy, are welcome.


  Journal of materials science and applied energy is peer-reviewed (Double-blind peer  review) and published as online open-access journal.
  Journal of materials science and applied energy free of charge for submission, publication and access


  Journal Abbreviation : J. Mater. Sci. Appl. Energy.
  Language : English
  ISSN (Print ): 2286-7201
  ISSN (Online): 2651-0898
  Journal Impact Factor:  2016 (0), 2017 = (0.037), 2018 = (0), Average 2016 - 2019 = (0.012)


  Publishing times:
        Initial decision to review  >>  1 - 2 weeks after submission
        Decision after review  >>  3 - 4 weeks after submission
        Time suggested for revision  >>  1 - 3 months


  Average publication times of JMSAE journals.
  Our journals achieve fast publication times without compromising stringent peer review (median times).

  Journal Receipt to first
  decision
  Receipt to
  online publication
  Final decision to
  online publication
  JMSAE 76 day 116 day 26 day

   


  Frequency: 3 issues/Year  • January – April

  • May – August

  • September – December  ASEAN Citation Index (ACI)  ISSN (Print ): 2286-7201
  ISSN (Online): 2651-0898

 • Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning

  Aims and scope


  Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning (NJEDP) is an open-access, double-blind peer-reviewed journal. Published in a continuous publication model, NJEDP aims to provide an international forum for exchanging academic perspectives and research outcomes in the multidisciplinary field of environmental design and planning. NJEDP intends to promote dialogue among scholars and practitioners who seek to understand social, cultural, economic, political, and technological aspects of environmental change, particularly in the built environment. Derived from the Sanskrit word nagara, the word nakhara means "city," the cornerstone of which is the built environment. The term was originally adopted to reflect the general scope for the journal that focused on the built environment in the Asian context. 


  NJEDP publishes original articles that cover a wide range of topics related to the built environment, spanning the traditional fields of architecture, urban design and planning, landscape architecture, housing development, and community development. The contributions are often multidisciplinary and expand across the arts and design, humanities, social sciences, and environmental science. Although NJEDP’s focus has been on environmental design and planning in the Asian settings, the journal also encourages and receives contributions that present various facets and contexts of environmental design and planning in other parts of the world.  


   


  Types of Articles


  NJEDP accepts two types of articles: research articles and review articles. A research article presents a full report of outputs from original research, typically including introduction, methodology, findings/results, and discussion/conclusion sections. A review article presents a comprehensive summary of the body of knowledge on a specific topic or issue, providing perspectives on the state of the field and future research directions.  


   


  History of the journal


  NJEDP started initially in 2005 as a journal dedicated to publishing academic exchanges in the field of oriental design. In 2010, the journal name was changed from Nakhara: Journal of Oriental Design & Planning to Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning to reflect the deliberate effort to expand the scope of the journal in response to the rapidly-evolving nature of environmental design and planning.


  In 2018, NJEDP increased its publishing frequency from one to two issues a year.  In 2021, NJEDP will publish in a continuous publication model.  As soon as an article is ready to be published, it is immediately released online rather than waiting for other articles in the issue to be completed, resulting in faster access to the final version of the article.  The double-blind, peer-reviewed journal is now published in both hard copy and as an online, open-access e-journal. Our Editorial Board consists of outstanding researchers in the field of environmental design and planning from around the world.


  The journal has been included in the Thai Journal Citation Index (TCI) since 2013, the ASEAN Citation Index (ACI) since 2015, and Scopus since 2019.  As NJEDP is an open-access journal, no publication fee is charged once the submissions are accepted.


   


  ISSN: 2672–9016 (print) and 2651–2416 (online)


  Language: English


  Continuous Publication

 • RMUTI JOURNAL Science and Technology

  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN 2672-9334 (Print) ISSN 2672-9369 (Online)


  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม


  กระบวนการพิจารณาบทความ


  กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับเพื่อทำการแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน ต่อ 1 บทความ และเมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ 


  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)


  วารสาร มทร.อีสาน เน้นรับบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาดังนี้
                 
  1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
                 2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
                 3. สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


  ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์  บทความวิจัย  และ  บทความวิชาการ


  ภาษาที่รับตีพิมพ์


  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ


  ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษาคำแนะนำของการเขียนบทความให้ละเอียด โดยส่งบทความไฟล์ word, pdf และแบบฟอร์มการส่งบทความ แนบผ่านระบบ


  * ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำกองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสารหากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากองบรรณาธิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร


  ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มการส่งบทความ

 • Information Technology Journal

  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวารสารวิชาการ กำลังเปิดตัวเพื่อเผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์เร็ว ๆ นี้ และจะออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นแหล่งรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University

  Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University published academic articles in the industrial technology and engineering topics including civil technology, construction technology, computer technology, electronics technology, information technology, industrial managment technology, industrial design, logistics management, telecommucations and data communications, engineering technologyn and releated field. Each summitted article will be peer reviewed by at least 2 reviewers.


  The printed version of Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University published since 2018. (ISSN 2651-1282 (Printed))


  The online version of Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University published since 2018. (ISSN 2651-1290 (Online))


   

 • Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University

  เจ้าของ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานวิจัยที่ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ


  โดยทุกบทความจะได้รับการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่านในลักษณะการประเมินแบบ Double-blind.


  วารสารได้ดำเนินการแพร่เป็น 2 แบบ โดยตีพิมพ์เผยแพร่รูปเล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  และดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบ Online ในระบบ Thai Journal Online System ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป


  ISSN 1686 4409 (Print)     ISSN  2651 1207 (Online)   


  บทความที่ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วไม่ผ่านการประเมินจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณี ใดๆ              Peer Review Process


  ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  ในลักษณะการประเมินแบบ Double-blind.
  Publication Frequency                   


  วารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)
  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
  Open Access Policy


  This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.


 • RMUTL Engineering Journal

  Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) Engineering Journal is a peer-reviewed journal covering all areas of engineering, launched in January 2016. The purpose of RMUTL Engineering Journal is to promote publication of research work and technological advancements that benefit the society, while helping academics advance their career.

 • Kasetsart Engineering Journal

  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใน ทางวิศวกรรม สาขาต่างๆ 2. เพื่อสิ่งเสริมให้นักวิชาการและนักวิจัยได้เสนอผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ 3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 • Kasem Bundit Engineering Journal


  Kasem Bundit Engineering Journal (KBEJ) is fully peer reviewed and dedicated to disseminate academic and research as well as the engineering knowledge of independent academics, researchers, and engineers. Moreover, KBEJ is expected to be a connection between Kasem Bundit University and society in order to disseminate engineering knowledge to be the base lead to further development of engineering.


  KBEJ is scheduled to publish three issues per year. (January - April, May – August, and September - December)


   
 • Naresuan University Engineering Journal

  Indexed in tci  Aim and Scope


              The primary objective of the Naresuan University Engineering Journal (NUEJ) is to publish high-quality research articles presenting contemporary developments in theory, design, and applications in all areas of Engineering, Science, and Technology, including research in Civil, Environmental, Mechanical, Electrical, Computer, Industrial, Chemical, and Material Engineerings. NUEJ covers all multidisciplinary research in associated areas, such as Mechatronics, Energy, Industrial and Engineering Design, Manufacturing Technology, Engineering Management, and Medical Engineering.


  Journal Policies


              Naresuan University Engineering Journal (NUEJ) uses a double-blind peer review system and it regularly publishes two issues per year (January – June and July – December). Any submitted manuscripts must be original, unpublished, and not currently under review by other journals. NUEJ aims to consider only the submitted works which respect to research ethics, including confidentiality, consent, and the special requirements for human and animal researches. All research articles dealing with human or animal subjects must attach an approval certificate from the Ethic Committee. Additionally, the research article dealing with human subjects must provide evidence of informed consent.


  Editorial board of NUEJ reserves the right to decide whether the submitted manuscript should be accepted for publication. The final decision of the editorial board cannot be appealed.


  The submitted manuscript has to be written in English only, and can be in Microsoft Word (doc or docx) or PDF file format. The corresponding author is required to register and submit the manuscript at https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej


   


  ISSN : 2651-1568 (Online)


     Sponsor   

 • Applied Environmental Research

  Applied Environmental Research (AER) publishes fully (double-blinded) peer-reviewed articles in the field of environment. The journal’s focus areas are environment, environmental pollution, hazardous substance and chemical management, natural resources management, climate change, and other interdisciplinary environmental issues.


  Currently known as Applied Environmental Research (Publication in English: 2014 - current)


  Formerly known as Journal of Environmental Research (Publication in Thai: 1979 - 2008, Publication in English: 2009 - 2013)


   

 • ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)

  ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) is published by the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association which is a professional society aims to promote the communication between electrical engineers, computer scientists and IT professionals.  Contributed papers must be original that advance the state-of-the-art and applications of Computer and Information Technology. Both theoretical contributions (including new techniques, concepts, and analyses) and practical contributions (including system experiments and prototypes, and new applications) are encouraged. The submitted manuscript must have not been copyrighted, published, or submitted or accepted for publication elsewhere. The manuscript text should not contain any commercial references, such as company names, university names, trademarks, commercial acronyms, or part numbers.


  Journal Abbreviation:  ECTI-CIT


  Since: 2005


  ISSN: 2286-9131 (Online)


  DOI prefix for the ECTI Transactions is: 10.37936/   (https://doi.org/)


  Language: English


  Issues Per Year: 2 Issues (from 2005-2020) , 3 Issues (in 2021), and 4 Issues (from 2022)


  Publication Fee:  Free of Charge


  Published Articles: Review Article / Research Article / Invited Article (only for an invitation provided by editors)


  Review Method: Double Blind


   

 • International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems

  วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์เป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-กันยายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเรื่องที่จะลงตีพิมพ์ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรง คุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่านต่อบทความ

 • Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology

  The purposes of the journal are to disseminate articles relating to renewable energy and smart grid technology, written by the professors and scholars of educational institutes, research institutes and other organizations. It encourages and supports the exchange of renewable energy and smart grid technology academic information, in order to develop renewable energy and smart grid technology for concrete use. The quality research papers are solicited in. The Journal also carries reviews on important development areas and these may either be submitted in the normal way or invited by the editors.

 • Journal of Applied Informatics and Technology

  Journal of Applied Informatics and Technology -- JIT is a peer-reviewed and open-access journal that aims to publish leading edge researches on any possible topic in informatics, technology, and other related areas, both from theoretical and empirical perspectives. Topics of interest include, but are not limited to, the following:  • Information Technology

  • Computing Science

  • Data Science

  • Geo-Informatics

  • Information Science and Management

  • Digital Media

  • Communication Arts


  Journal of Applied Informatics and Technology (JIT) was founded in 2017. JIT published the first online and print issue in August, 2018 using ISSN : 2586-8136 (online) and 2630-094X (print). JIT has 2 issues/year (January-June and July-December) by published with online and print version. There is absolutely no charge for the authors/visitors for all the processes of submitting, reviewing, publishing, accessing and downloading the articles with/from the JIT journal.


  The articles must be original and never be published in any other websites or other journals before. The articles which are considered as “plagiarism” articles are strongly prohibited to be published in the JIT journal. JIT journal follows a double-blind review process. Authors are required to include their names and affiliations in their manuscripts, whereas reviewers are not visible to authors.


  Please see our Guidelines for Authors for information on article submission. If you require any further information on help, please contact us  jit@msu.ac.th


   

 • Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
  วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ คือ
  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
  • ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคมa
  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้
  • เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
  • เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

 • Engineering and Applied Science Research


  Dear EASR Journal members,


  From August 23rd, 2021 onward, the journal will be pre-screening manuscripts via Thaijo system. Once the manuscripts pass the prescreening process, the editor will register the manuscripts on the Editorial Manager (EM). Authors will then receive a link submission to fill out information in the EM and continue the reviewing process.


  Engineering and Applied Science Research (EASR), formerly known as KKU Engineering Journal (1974-2016), is a peer-reviewed open-access journal. The journal title has been changed since January 2017 (Vo.44 No.1 January-March 2017) to get more attentions from international readers and authors. The journal aims to publish high quality research works related to engineering and applied science disciplines.  


  Journal Abbreviation  Eng Appl Sci Res
  ISSN 2539-6161 (Print)
  ISSN 2539-6218 (Online)
  Start year: 1974
  Language: English (since Vol.42 No.3, 2015)
  Publication fee: free of charge 
  Issues per year: 6 Issues
   

   Focus and Scope


  Publication of the journal started in 1974. Its original name was “KKU Engineering Journal”. English and Thai manuscripts were accepted. The journal was originally aimed at publishing research that was conducted and implemented in the northeast of Thailand. It is regarded a national journal and has been indexed in the Thai-journal Citation Index (TCI) database since 2004. The journal now accepts only English language manuscripts and became open-access in 2015 to attract more international readers. It was renamed Engineering and Applied Science Research in 2017. The editorial team agreed to publish more international papers, therefore, the new journal title is more appropriate. The journal focuses on research in the field of engineering that not only presents highly original ideas and advanced technology, but also are practical applications of appropriate technology. 


  Download Template Guidelines Here

 • PSRU Journal of Science and Technology

          PSRU Journal of Science and Technology is a peer-reviewed journal of Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University. The journal devoted to publish of  original research article and review article in science and technology. The journal is indexed in TCI Tier 2.


  Three issues are published a year (January-April, June-August and September-December).


  Online ISSN 2672-9741


  Print ISSN 2465-5112

 • Life Sciences and Environment Journal

  Life Sciences and Environment Journal is a peer-reviewed journal of Pibulsongkram Rajabhat University. The published articles cover 1. Agricultural and ฺBiological sciences 2. Environmental Sciences 3. Health Sciences and 4. Multidisciplinary sciences. The journal is indexed in TCI  and ACI.


  Two issues are published a year (January-June and July-December).


  Online ISSN 2730-3527


  Print ISSN 2773-9201


   

 • SNRU Journal of Science and Technology

  SNRU Journal of Science and Technology is an international journal and publishing scientific papers of 
  international interest focusing on biology, chemistry, physics, environment science, computer, 
  information technology and industrial technology. SNRUJST welcome submissions from researchers worldwide. 


  Open Access  - we provide permanent and free access to our journal for readers with no publication fees for the authors.


  Issues per year : three per year
  Language : English
  ISSN : 2651-0758 (print)
  eISSN : 2630-015X (online)
  Journal Impact factor : 2016 = 0.018, 2017 = 0.048, 2018 = 0.074       


  Publishing time
  Initial decision to review >> 1 - 5 days after submission
  Decision after review >> 3 - 4 weeks after submission
  Time suggested for revision >> 1 - 4 months

 • Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University

  เรียน ทุกท่าน


            ตามที่วารสาร Veridian E Journal ฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ และวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 2 วารสาร ถูกถอดจากวารสารในกลุ่ม TCI1และ TCI 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563- 31 ธันวาคม 2565 ความแจ้งแล้วนั้น


            ทางกองบรรณาธิการขอเรียนว่า บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทั้ง 2 วารสาร จนถึงฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้


            ทั้งนี้ทางวารสารงดรับบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาในวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เนื่องจากมีบทความที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการเผยแพร่ในปี พ.ศ.2562 เต็มจำนวนตามที่ทางวารสารกำหนดแล้ว
            สำหรับวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถรับบทความได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562


  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Veridian E-Journal Science and Technology as an academic journal of Silpakorn University aims to support academic publications of professors, academicians, graduate students, and others. It is an arena of science and technology knowledge exchange that can improve science and technology research and education. The published articles are reviewed by specific academicians. Thai or English manuscripts are accepted. They must be in science and technology disciplines such as physcial science, agricultural and biological sciences, health science, environmental science, animal science, computer science, forensic science, engineering  and other related fields. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University welcomes manuscripts from Thailand and other countries.   


  They must be in science and technology disciplines such as :


  • Physcial Science
  • Agricultural and Biological Sciences
  • Health Science
  • Environmental Science
  • Animal Science
  • Computer Science
  • Information Technology
  • Forensic Science
  • Engineering 
  • Other related fields in Science and Technology


           ** Authors have to follow the format of Veridian E-Journal. Authors can download the article template as the below links.  
  (Format)


          ** Tracking of Journal >> https://www.proceedings.su.ac.th/journal/tidtam.php