นิยมรัตน์ ฤ., กอบัวแก้ว ส. ., และ เมืองมีศรี เ. . “การพัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์กะปิของชุมชนบ้านเกาะเหลา จังหวัดระนอง”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 12-26, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/252838.