โตระสะ ช. . “ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สำหรับสวนปาล์มน้ำมัน”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 1-11, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/251093.