เฉลิมไพศาลสุข พ. ., ทองคำ ส. ., ภู่ระย้า พ., และ บุญรักษา พ. . “แบบจำลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตลมร้อนขนาด 18 กิโลวัตต์ ของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 34-43, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/250471.