บุญรักษา พ. ., ย่องหยี อ. ., หอมจันทร์ จ. ., พีระพงศ์ ป. ., อึ๋งเจริญ อ. ., ทองคำ ส. ., และ อินทมาส พ. . “การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา กรณีศึกษา: อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 94-105, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/250374.