บุญขันธ์ ไ., บุญขันธ์ ไ., ศิริวิศิษฐ์กุล ส., และ วีระญาณนนท์ เ. “คุณลักษณะอุตสาหกรรม 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 72-81, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248897.