เวชยนต์ ป., โมกข์บุรุษ ฑ., ตาชูชาติ พ., และ ชยาภิวัฒน์ พ. “การประเมินความถูกต้องของข้อมูลความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากดาวเทียม Sentinel-5P ในกรุงเทพมหานครช่วงมาตรการปิดเมือง จำกัดการระบาดของโควิด-19”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 62-71, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248896.