ใจแก้ว ป., คหาปนะ ช., และ โพธิ์วัน ณ. “ประสิทธิภาพของผักตบชวาต่อการดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตปลาร้า”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 52-61, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248895.