ใจแก้ว ป., ใจแก้ว ป., คบกลาง ภ., และ คบกลาง ภ. “กำลังยึดหน่วงระหว่างเหล็กเสริมที่เคลือบอีพ็อกซี่กับคอนกรีตที่ ผสมเถ้าชานอ้อย”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 42-51, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248891.