ไกยวรรณ์ ย. “การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 23-31, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248889.