นิยมรัตน์ ฤ., กอบัวแก้ว ส. ., ศิริทองถาวร ไ. ., และ กอบัวแก้ว เ. . “การเพิ่มผลิตภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการจัดการโรงงาน”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 37-53, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248691.