ไกยวรรณ์ ย. . “การวิเคราะห์แผนแบบการทดลองสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก ยุทธ ไกยวรรณ์”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 23-36, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248545.