แสงอรุณ ป., และ โปร่งนุช เ. . “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทกล้วยไม้ เพื่อยกระดับรายได้ชุมชนตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 67-74, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/245964.