นันทะวง ค., และ เห็นงาม น. “การวิเคราะห์การสูญเสียกำลังในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กังหันแบบเพลตัน เขื่อนห้วยลำพันใหญ่ จังหวัดเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 1-11, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/245867.