[1]
นิยมรัตน์ ฤ., กอบัวแก้ว ส. ., และ เมืองมีศรี เ. ., “การพัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์กะปิของชุมชนบ้านเกาะเหลา จังหวัดระนอง”, J Ind Tech SSRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 12–26, ธ.ค. 2023.