[1]
โตระสะ ช. ., “ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สำหรับสวนปาล์มน้ำมัน”, J Ind Tech SSRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 1–11, มิ.ย. 2023.