[1]
บุญขันธ์ ไ., บุญขันธ์ ไ., ศิริวิศิษฐ์กุล ส., และ วีระญาณนนท์ เ., “คุณลักษณะอุตสาหกรรม 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย”, J Ind Tech SSRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 72–81, มิ.ย. 2022.