[1]
เวชยนต์ ป., โมกข์บุรุษ ฑ., ตาชูชาติ พ., และ ชยาภิวัฒน์ พ., “การประเมินความถูกต้องของข้อมูลความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากดาวเทียม Sentinel-5P ในกรุงเทพมหานครช่วงมาตรการปิดเมือง จำกัดการระบาดของโควิด-19”, J Ind Tech SSRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 62–71, มิ.ย. 2022.