[1]
ใจแก้ว ป., คหาปนะ ช., และ โพธิ์วัน ณ., “ประสิทธิภาพของผักตบชวาต่อการดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตปลาร้า”, J Ind Tech SSRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 52–61, มิ.ย. 2022.