[1]
ไกยวรรณ์ ย., “การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์”, J Ind Tech SSRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 23–31, มิ.ย. 2022.