[1]
นิยมรัตน์ ฤ., กอบัวแก้ว ส. ., ศิริทองถาวร ไ. ., และ กอบัวแก้ว เ. ., “การเพิ่มผลิตภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการจัดการโรงงาน”, J Ind Tech SSRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 37–53, ธ.ค. 2022.