[1]
แสงอรุณ ป. และ โปร่งนุช เ. ., “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทกล้วยไม้ เพื่อยกระดับรายได้ชุมชนตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”, J Ind Tech SSRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 67–74, ธ.ค. 2021.