[1]
นันทะวง ค. และ เห็นงาม น., “การวิเคราะห์การสูญเสียกำลังในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กังหันแบบเพลตัน เขื่อนห้วยลำพันใหญ่ จังหวัดเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, J Ind Tech SSRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 1–11, ธ.ค. 2021.